Gezinslid 1:

  Gezinslid 2:

  Gezinslid 3:

  Een gezinslid heeft dezelfde rechten als een hoofdlid. Er wordt echter slechts één clubblad per adres verzonden.

  Contributie per jaar
  Hoofdlid (Nederland) € 30,-, hoofdlid (buitenland) € 40,- en een gezinslid € 5,-. Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 5,-.
  Bij inschrijving na 1 juli is slechts de helft van de contributie voor dat jaar verschuldigd.

  Het lidmaatschap wordt jaarlijks op 1 januari stilzwijgend verlengd. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden voor
  1 december.

  De contributie van de NBHC wordt geïnd met behulp van automatische incasso. Hierbij machtig ik de Nederlandse Basset Hound
  Club het inschrijfgeld en de jaarlijks verschuldigde contributie van mijn bankrekening af te schrijven.

  Deze machtiging geldt tot wederopzegging. Indien ik niet akkoord ben met de afschrijving kan ik binnen 30 dagen mijn bank opdracht geven het bedrag terug te boeken.

  Ik weet dat ik in het volgende clubblad met mijn naam en woonplaats zal worden voorgesteld onder de rubriek ‘Nieuwe leden’.
  Als tegen mijn voordracht geen bezwaar wordt aangetekend zal ik daarna door het bestuur worden aangenomen als lid.