NBHC
Nederlandse Basset Hound Club

Lid worden

We verwelkomen u graag als lid van de NBHC Nederlandse Basset Hound Club

Met uw lidmaatschap steunt u ons werk om het ras Basset Hound in stand te houden en de gezondheid en het welzijn waar nodig, te verbeteren.
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals een Kampioenschapsclubmatch, Basset Fundag, Basset Buiten Boel, Jonge Honden Dag  en verschillende wandelingen verspreid over het land.
Wij hebben 2 Facebook pagina’s
-Nederlandse Basset Hound Club, deze is vooral informatief
-The Nose (Nederlandse Basset Hound Club), op deze kunt u zelf ook foto’s plaatsen
En Instagram
-nederlandsebassethoundclub
Als lid krijgt u 6x per jaar ons Clubblad “The Nose” en heeft u natuurlijk stemrecht tijdens onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Wat kost een lidmaatschap

Hoofdlid (Nederland) € 32,50 hoofdlid (buitenland) € 42,50 en een gezinslid € 7,50. Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 5,-.
Bij inschrijving na 1 juli is slechts de helft van de contributie voor dat jaar verschuldigd.
Het lidmaatschap wordt jaarlijks op 1 januari stilzwijgend verlengd. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden voor
1 december. Een gezinslid heeft dezelfde rechten als een hoofdlid. Er wordt echter slechts één clubblad per adres verzonden.
De contributie van de NBHC wordt geïnd met behulp van automatische incasso. U machtigt  de Nederlandse Basset Hound Club het inschrijfgeld en de jaarlijks verschuldigde contributie van uw bankrekening af te schrijven.

Privacyverklaring

De Nederlandse Basset Hound Club (NBHC) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot alleen de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De gegevens die van u bekend zijn:  voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN. Mocht u het hier niet mee eens zijn, stuurt u dan een e-mail naar: admin@nbhc.nl

Machtiging

De machtiging geldt tot wederopzegging. Indien u niet akkoord ben met de afschrijving kan u binnen 30 dagen uw bank
opdracht geven het bedrag terug te boeken.
U weet dat u in het volgende clubblad met uw naam en woonplaats zal worden voorgesteld onder de rubriek ‘Nieuwe leden’.
Als tegen uw voordracht geen bezwaar wordt aangetekend zal u daarna door het bestuur worden aangenomen als lid.


Nederlandse Basset Hound Club

t.a.v. de Ledenadministratie
Dorpsstraat 158
1749 AJ  Warmenhuizen